Bijles rekenen

Ieder kind dat op het vwo zit, zal tijdens het eindexamen een rekentoets moeten maken en niveau 3F moeten behalen. Tussentijds worden de leerlingen aan het einde van de derde klas vwo getoetst op niveau 2F, dat gelijk staat aan het eindniveau op het vmbo.

Happy Homework helpt kinderen de rekentoets voor te bereiden en te voldoen aan het vereiste referentieniveau. Sinds de landelijke invoering van de referentieniveaus lukt het kinderen niet altijd zelfstandig, of met hulp van de school, het juiste niveau te bereiken om toetsen en examens met een voldoende af te sluiten.

Wij maken tijdens de training gebruik van diverse rekenmethoden. Na een analyse die weergeeft wat het exacte rekenprobleem is, helpen wij leerlingen specifiek op die leerpunten. Het vervolg van onze hulp bestaat uit het maken van veel oefenopgaven, waarbij uitleg en tips worden gegeven. De hulp wordt verleend door deskundige rekendocenten.

Contextopgaven
De opgaven zijn zodanig samengesteld, dat leerlingen leren om (handig) te rekenen in contextrijke situaties. Hierdoor is ook begrijpend lezen belangrijk. Door de 'talige' opgaven wordt naast rekenen ook lezen getoetst. Niet bij alle opgaven moet daadwerkelijk gerekend worden. Het gaat ook om het interpreteren van gegevens uit tabellen, grafieken en diagrammen, interpretatie van getallen, redeneren en maateenheden gebruiken.