Onze Oplossingen

Happy Homework helpt met oplossingen die goed aansluiten bij de vragen van directies en personeel.
Wij voeren diverse projecten uit op diverse scholen, zowel in primair als voortgezet onderwijs.
Ook werken wij samen met samenwerkingsverbanden, kinderopvang en zorginstellingen.

Als uw school of instelling er even zelf niet uit komt, dan kunnen wij ondersteunend zijn.
Ons maatwerk geeft voordelen voor de school en leerlingen.

Kijk hieronder op een oplossing!


MAATWERK ONDERWIJS

De missie, visie en ambitie van scholen kunnen soms zeer van elkaar verschillen. Dat is het mooie van het onderwijs.
Iedere school kiest zijn eigen weg binnen de kerndoelen en inspectie-eisen die zijn opgelegd door de overheid. Juist die diversiteit is onze sterkte!

Maatwerk is op vele manieren mogelijk. Via onze leerlingondersteuners ontvangen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, tijdens en/of na schooltijd extra aandacht. Denk hierbij aan extra oefening met het automatiseren van de basisrekensommen, extra leesoefening, het stimuleren van fonemisch bewustzijn bij kleuters of extra woordenschatlessen voor NT2-leerlingen. Er kan echter ook worden gedacht aan speciale lessen voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben, omdat zij bovengemiddeld presteren. Zo kan maatwerk worden geleverd aan leerlingen zonder dat dit extra werkdruk voor de leerkrachten oplevert. Onze leerlingondersteuners hebben ruime ervaring in het onderwijs; bijvoorbeeld als onderwijsassistent, als leerkracht of als orthopedagoog.

Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot sociaal-emotionele ondersteuning op school. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding buiten de klas, maar ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.

THUISZITTERS

Soms kunnen kinderen even niet meer naar school en komen thuis te zitten. Onze samenwerking met Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs biedt een oplossing. Kinderen terugbrengen naar school is hierbij uiteindelijk de doelstelling. Uiteraard in nauwe samenwerking met diverse sociale partners.

Vooraf wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt besproken met diverse partners, zoals de ouders, een medewerker van het samenwerkingsverband en de IB-er van de oude school en eventueel, wanneer bekend, de nieuwe school. Vervolgens wordt de begeleiding ingezet. In eerste instantie op basis van creatie van vertrouwen. Vervolgens op basis van inhoud.

Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom is de sociaal-emotionele ondersteuning een belangrijk onderdeel in de begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding thuis of buiten de klas, maar later in het poces ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.

PASSEND ONDERWIJS

Passend Onderwijs is een mooi initiatief. Er ontstaan echter nog vaak praktische problemen voor scholen over de invulling van het lesprogramma. Ook levert de invullig van goed passend onderwijs soms extra werkdruk op. Intergratie vraagt vaak extra maatwerk.

Het voordeel van het regelen van ondersteunend personeel via ons is dat wij op zoek kunnen gaan naar een ondersteuner die precies past bij de visie, missie en behoeften van de school. Zo heeft u de perfecte werknemer voor uw school, zonder de lasten van het voeren van een sollicitatieprocedure en zonder zelf een werknemer in dienst te hoeven nemen. Daarnaast is het mogelijk om op elk moment gedurende het schooljaar een ondersteuner in te zetten. Al onze werknemers beschikken daarnaast over relevante ervaring en opleiding voor het uitvoeren van de door u gewenste diensten c.q. taken. Door ons in te schakelen kan o.a. maatwerk voor de leerlingen worden gerealiseerd terwijl dit tegelijkertijd de werkdruk voor de leerkrachten verlaagt.

Wij kunnen uw school ondersteunen bij de invulling hiervan. Een extra hand in de klas kan hierbij een oplossing bieden. Maar ook een leerling ondersteuner of medewerker die hulp biedt tijdens de gymles is een mogelijkheid.


WERKDRUKVERLICHTING

Op dit moment is de werkdruk in het primair onderwijs erg hoog. Leerkrachten worden zwaar belast. Door de invoering van het passend onderwijs blijven zorgleerlingen bij voorkeur binnen het regulier onderwijs, wat een mooi streven is, maar voor de leerkrachten vaak ook meer werk oplevert. Er moet veel worden gedifferentieerd binnen de klas omdat de niveaus ver uit elkaar liggen. Daarnaast vragen deze zorgleerlingen ook om extra plannen en/of eigen leerlijnen die ontwikkeld moeten worden.

Scholen die met ons samenwerken hebben ervoor gekozen om de leerkrachten te ondersteunen en de extra vraag van ouders in te vullen en kanaliseren, binnen de leerlijnen van de school. Dit binnen de juiste pedagogisch-didactische begeleiding aan de leerlingen die extra hulp nodig hebben. Dit vergt maatwerk.

De werkdrukgelden kunnen worden ingezet om de school hierin extra te ondersteunen. Hieronder worden een aantal voorbeelden:

Leerlingondersteuning
Via onze leerlingondersteuners ontvangen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, tijdens en/of na schooltijd extra aandacht. Denk hierbij aan extra oefening met het automatiseren van de basisrekensommen, extra leesoefening, het stimuleren van fonemisch bewustzijn bij kleuters of extra woordenschatlessen voor NT2-leerlingen. Er kan echter ook worden gedacht aan speciale lessen voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben, omdat zij bovengemiddeld presteren. Zo kan maatwerk worden geleverd aan leerlingen zonder dat dit extra werkdruk voor de leerkrachten oplevert. Onze leerlingondersteuners hebben ruime ervaring in het onderwijs; bijvoorbeeld als onderwijsassistent, als leerkracht of als orthopedagoog.

Sociaal-emotionele ondersteuning
Er is uiteraard meer dan enkel cognitieve ontwikkeling op school. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot sociaal-emotionele ondersteuning op school. Hierbij kan gedacht worden aan één-op-één begeleiding buiten de klas, maar ook aan een “schaduw” voor een leerling in de klas om deze zo te helpen met de gedrags- en/of emotieregulatie. Ook faalangsttraining, een preventieve angsttraining voor kinderen die angstig gedrag vertonen of een sociale-vaardighedentraining zijn opties, zowel onder schooltijd als erna.

Onderzoek
Soms heeft een school een vraag met betrekking tot de capaciteiten van een leerling. Zowel intelligentietesten als didactisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden, evenals onderzoek naar executieve functies. Ook observaties van leerlingen in de klas, bijvoorbeeld om de aandachtfuncties of de sociale omgang met andere leerlingen te observeren zijn diensten die wij kunnen leveren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door afgestudeerde orthopedagogen.

Eventmanagement
Gedurende het schooljaar zijn er vaak talloze evenementen die georganiseerd moeten worden. Sinterklaasvieringen, schoolvoetbaltoernooien en paasontbijten zijn slechts een kleine greep uit de hoeveelheid evenementen. Hoewel dit leuke gelegenheden zijn, levert de organisatie hiervan vaak extra werkdruk op bij de leerkrachten die hiervoor verantwoordelijk zijn. De beschikbaar gestelde werkdrukgelden kunnen echter ook worden ingezet om iemand in te huren die deze evenementen plant en organiseert. Wij bieden de mogelijkheid om iemand te vinden die dit voor u doet en tevens past bij de visie en sfeer van uw school.

Naschoolse of tussenschoolse lessen
Onze partner Happy Homework biedt de mogelijkheid om tijdens de middagpauze of, indien uw school gebruikmaakt van een continurooster, na schooltijd, extra lessen aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is “Broodje Engels”, waarbij de leerlingen op speelse wijze aan de slag gaan met het leren van de Engelse taal. Dit kan al vanaf de kleuterklas. Dezelfde constructie bestaat voor “Broodje programmeren” en “Broodje techniek”. Ook na schooltijd extra leeskilometers maken voor kinderen die hier moeite mee hebben is een optie. Ook biedt Happy Homework de mogelijkheid tot typecursussen, muzieklessen en faalangsttraining na schooltijd.


INVALLERS OF TIJDELIJKE INVULLING

Ons netwerk van kandidaten biedt de mogelijkheid om ook binnen de huidige krapte binnen het onderwijs een juiste kandidaat te koppelen.

Bij tijdelijke inhuur koppelen wij een kandidaat aan uw school.
Gedurende de periode, die vooraf is besproken, is onze kandidaat een meerwaarde voor uw school.

Is deze kandidaat een ideale vaste kracht?
Dat kan! Na de inhuurperiode kunt u de kandidaat zelf aanstellen. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.


CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Happy Homework biedt de mogelijkheid om tijdens de middagpauze of, indien uw school gebruikmaakt van een continurooster, na schooltijd, extra lessen aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is “Broodje Engels”, waarbij de leerlingen op speelse wijze aan de slag gaan met het leren van de Engelse taal. Dit kan al vanaf de kleuterklas. Dezelfde constructie bestaat voor “Broodje programmeren” en “Broodje techniek”. Ook na schooltijd extra leeskilometers maken voor kinderen die hier moeite mee hebben is een optie. Ook biedt Happy Homework de mogelijkheid tot typecursussen, muzieklessen en faalangsttraining na schooltijd.

De invulling kan op verschillende manieren. Happy Homework biedt de naschoolse lessen aan in zowel een losstaande vorm, als in een een verlengde schooldag princiepe. Wij komen graag een keer langs om de mogelijkheden te bespreken.

Niet aleen op scholen bieden wij cursussen en workshops. Ook binnen andere instellingen bieden we reken- en Nederlandse taallessen aan aan personeel wat bijvoorbeeld voorbereid dient te worden of rekentoetsen en Nederlandse taaltoetsen.

Meer informatie over inhuur via Happy Homework