De subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

Op 25 mei zijn de regels voor subsidieverstrekking voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen en deelnemers extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkel achterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 gepubliceerd in de Staatscourant.

De subsidie is bedoeld voor leerlingen en studenten in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand, een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, of een (vergroot risico op) studievertraging veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van onderwijsinstellingen (PO, VO, mbo en volwassenonderwijs), als gevolg van de uitbraak van COVID-19.


ONDERDELEN UIT DEZE SUBSIDIE

  • De programma's kunnen variëren in vorm. Denk bijvoorbeeld aan een zomerschool, herfstschool, weekendschool of verlengde schooldagen. Het inhaal- en ondersteuningsprogramma kan ook vorm krijgen als extra onderwijs en ondersteuning buiten de reguliere lessen en het reguliere onderwijsprogramma om, zoals in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld in tussenuren. De gekozen interventie moet passen bij de doelgroep en het aangeboden inhaal- en ondersteuningsprogramma en is facultatief en buiten het reguliere onderwijsprogramma
  • De inhaal- en ondersteuningsprogramma’s waarvoor subsidie is aangevraagd kunnen worden uitgevoerd van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021. Er moet in het betreffende tijdvak een programma van ten minste 30 klokuren aangeboden worden.
  • Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal leerlingen of deelnemers dat volgens de prognose naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma, te vermenigvuldigen met € 900,–
  • De maximumbedragen per school en instelling variëren, zo gaat het voor het primair onderwijs om ten hoogste 10% van het aantal bekostigde leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven op de school subsidie worden aangevraagd. Dit kan oplopen tot een percentage voor ten hoogste 20%, indien de school een positieve achterstandsscore heeft in het kader van de bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding. Voor het voortgezet onderwijs worden gelijke percentages gehanteerd, voor het mbo gaat het om ten hoogste 8% van het aantal bekostigde deelnemers dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven aan de instelling.
  • Voor deelname aan een inhaal- en ondersteuningsprogramma mag aan de deelnemende leerlingen, deelnemers of ouders of verzorgers geen vergoeding worden gevraagd.
  • De regeling mag met een derde partij (zoals bij lente- en zomerscholen in het VO gebruikelijk) worden uitgevoerd.
  • Deelname van de leerling is vrijwillig, maar voorwaardelijk.SUBSIDIEAANVRAAG

Scholen kunnen subsidie aanvragen in drie tijdvakken;

  • van 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020, aangeboden in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020;
  • van 18 augustus 2020 tot en met 18 september 2020, aangeboden worden in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 augustus 2021;
  • indien na het aanvraagtijdvak bedoeld onder b, het subsidieplafond nog niet is bereikt, van 19 oktober 2020 tot en met 1 november 2020, aangeboden in de periode van 1 december 2020 tot en met 31 augustus 2021.


Voor de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het digitale aanvraagformulier dat is te vinden op de website www.dus-i.nl.


SUBSIDIEVERPLICHTING

Gezien de beschikbare subsidie per leerling of student en de benodigde inhoud van het inhaal- en ondersteuningsprogramma dient het programma een voldoende substantiële omvang te hebben. Daarom worden in beginsel alleen aanvragen voor een programma met een omvang van tenminste 30 klokuren in behandeling genomen. Overigens ziet dit aantal uren op de omvang van het programma waar leerlingen en studenten die dit programma volgen aanspraak op kunnen maken en niet op het aantal uren dat alle leerlingen het programma daadwerkelijk volgen. Daar is maatwerk voor mogelijk, indien dat in het belang van de deelnemer is en de deelnemer een reëel perspectief heeft op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden dan wel studievertraging.


Leraren kunnen ingevolge de cao niet worden verplicht om buiten de reguliere schooltijden een inhaal- en ondersteuningsprogramma uit te voeren. Indien zij hier wel toe bereid zijn en zij daarvoor een passende financiële vergoeding ontvangen, zijn dat op grond van deze regeling subsidiabele kosten.


WIJ HELPEN U GRAAG EN VULLEN HET GRAAG VOOR U IN

Onze partner Happy Homework biedt uw school de mogelijkheid om de lessen en begeleiding volgens de subsidie voor uw school in te vullen. Wij denken ook graag met u mee. Vult u het informatieformulier hieronder in, dan nemen wij contact op.

U kunt ons ook bereiken via 023-2052341 of info@happyhomework.nl.


Meer informatie over de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021